Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomn?l jste heslo ?
informace o služb? nápověda  
Registrace
Vytvo?ení alba a jeho správa
P?idání fotek do alba
Práce s fotkami (p?esouvání kopírování, mazání)
Hledání fotek
E-maily
Album pro zvané a posílání hesla p?átel?m
Objednání výroby papírových fotek
Objednání výroby papírových fotek p?i pozvání do alba pro zvané
Formáty fotek
Dodací podmínky
Zp?sob platby
Reklamace
Ochrana osobních dat

  Registrace
 • Abyste mohli využívat služeb Fotoalba, je nutné se registrovat. Vypln?ním registra?ního formulá?e od Vás získáme pot?ebné údaje o Vás, adresu kam máme fotografie doru?it, jakým zp?sobem a v neposlední ?ad? Váš zp?sob úhrady. Nap?íšt? m?žete našich služeb využít pouze po zadání Vámi zvoleného p?ístupového jména a hesla. Samoz?ejm? m?žete zadané údaje kdykoli zm?nit.
 • Zpět    Nahoru

  Vytvo?ení alba a jeho správa
 • Po p?ihlášení do ú?tu jd?te do sekce "Správa alb" a vypl?te formulá? pro založení alba. Album bude vytvo?eno jako "privátní" a objeví se ihned v seznamu alb. Kliknutím na album se dostanete na stránku, kde m?žete m?nit p?ístupová práva k albu:
  • privátní album - fotky vidí jen majitel
  • album pro zvané - p?ístup k fotkám mají jen Vaši pozvaní p?átelé. více informací zde
  • ve?ejné album - fotky vidí všichni uživatelé internetu
  P?ístupová práva zm?níte zatržením p?íslušného typu alba v menu pod albem a kliknutím na "uložit nastavení".
 • Zpět    Nahoru

  P?idání fotek do alba
 • Na stránce "P?idání fotografií" si nejprve vyberete, zda chcete p?idat fotografie do již vytvo?eného alba, nebo zda chcete zárove? vytvo?it album nové. Pokud zvolíte stávající album, systém Vám nabídne k výb?ru Vaše alba. Pokud zvolíte nové album, pak musíte zadat název, popis a kategorii nového alba. Po výb?ru ?i založení alba m?žete p?idávat fotky (soubory fotek) - kliknutím na "prohlížet" najdete fotku ve svém po?íta?i (nebo na disket?), ozna?íte ji myší a kliknete na "otev?ít". Fotka se p?idá do formulá?e, nyní kliknete na "p?idat" a systém p?idá fotku do seznamu fotek vybraného alba. Zde m?žete upravit název fotografie. Po vybrání všech fotek, které chcete mít v albu, kliknete v dolní ?ásti stránky na "odeslání fotografií"a fotky se pošlou na server. Po úsp?šném odeslání se fotografie objeví v detailu Vašeho alba.

  Odesílání m?že trvat déle, záleží na Vašem p?ipojení a velikosti fotek. Pokud se Vám zdá doba odesílání neúm?rn? dlouhá, kontaktujte nás na emailu info@mojefoto-online.cz.
 • Zpět    Nahoru

  Práce s fotkami (p?esouvání kopírování, mazání)
 • Na stránce "Správa alb" klikn?te na album, ve kterém jsou fotky, se kterými chcete pracovat. S fotkami m?žete pracovat také po jejich vyhledání na stránce "Hledání fotografií". Zatrhn?te fotky, které chcete p?emístit, kopírovat nebo smazat a dole ozna?te co chcete s fotkou ud?lat.

  "P?esunout fotografie" - systém odstraní fotku ze stávajícího alba a p?enese ji do jiného.
  "Kopírovat fotografie" - systém vytvo?í kopii fotky v jiném albu.
  Klikn?te na "provést" a vyberte si album, kam chcete fotku p?esunout nebo kopírovat. Potvr?te kliknutím na "p?emístit" nebo "kopírovat".

  "Smazat" - systém smaže fotku

  Klikn?te na "provést" a systém Vám ješt? jednou ukáže všechny fotky, které chcete smazat, smazání potvrdíte kliknutím na "smazat".

  Na této stránce m?žete také vybírat fotografie pro výrobu papírových kopií, viz. Objednání fotek.
 • Zpět    Nahoru

  Hledání fotek
 • Na stránce "Hledání fotografií" m?žete najít fotku dle názvu. Hledat m?žete ve všech svých albech, v jednom ze svých alb anebo ve ve?ejných albech. Pokud hledáte v jednom ze svých alb, systém Vám nabídne album k výb?ru.
  Nalezené fotografie je možné za?adit do objednávky pro výrobu papírových fotografií, kopírovat a p?esouvat do jiného alba a mazat. Podrobnosti u témat "Práce s fotkami" a "Objednání fotek".
 • Zpět    Nahoru

  E-maily
 • Na stránce "E-maily" si m?žete vytvo?it seznamy e-mailových adres Vašich p?átel, kterým chcete dát p?ístup do alba pro zvané. E-maily lze i t?ídit do skupin. Nejprve si zvolte název skupiny klikn?te na "založit skupinu", skupina je založena a objeví se ve seznamu skupin. Když kliknete na "detail" m?žete do skupiny p?idávat e-mailové adresy Vašich p?átel. E-malové adresy m?žete p?idávat i bez za?azení do skupin na stránce "E-maily" v dolním formulá?i. Jak poslat mail p?átel?m se dovíte zde.
 • Zpět    Nahoru

  Album pro zvané a posílání hesla p?átel?m
 • V prvé ?ad? musíte mít vytvo?ený seznam e-mailových adres Vašich p?átel, které chcete do alba pozvat, jak na to se dovíte zde.
  Na stránce "Správa alb" vyberte album, do kterého chcete pozvat své p?átele (k prohlédnutí nebo objednání fotek) a klikn?te na n?j. Dostanete se na stránku "Detail alba" a v menu pod albem zatrhn?te "pro zvané" a dejte "uložit nastavení", po uložení vypl?te v pravém horním rohu heslo a op?t klikn?te na "uložit nastavení". Nyní m?žete poslat svým p?átel?m zaheslovaný vstup do alba.

  Klikn?te na "Poslat pozvánku do alba" (na stránce Správa alb/Detail alba) a na následujícím formulá?i vypl?te nejprve po?et skupin nebo samostatných adres, kterým chcete pozvánku s heslem poslat. Systém je nastaven na 3 skupiny ?i samostatné adresy. Pokud chcete poslat pozvánku více skupinám nebo samostatným adresát?m (nap?íklad dv?ma skupinám a p?ti dalším p?átel?m jejichž adresy nejsou za?azeny v žádné skupin?) zadejte po?et skupin ?i adres (v našem p?ípad? 2 skupiny+5 samostatných adres=7) a klikn?te na "nastav". Zm?ní se po?et ?ádk? v následující tabulce. Nyní vyberte konkrétní adresáty pozvánek - v každém ?ádku m?žete vybrat bu? jednu skupinu adres nebo jednoho adresáta. Pak klikn?te na "Poslat pozvánky". Vašim p?átel?m p?ijde e-mail s oznámením, že je zvete do alba a link na p?íslušné album.
 • Zpět    Nahoru

  Objednání výroby papírových fotek
 • Do objednávky lze vybrat fotky pouze z jednoho alba! Pokud si chcete nechat vyrobit v jedné objednávce fotky uložené ve více albech, doporu?ujeme vytvo?it nové album a do n?j nakopírovat fotky ur?ené k výrob?.

  Na stránce "Správa alb" klikn?te na album, ve kterém jsou fotky, které chcete vyrobit v papírové form?. (Fotky m?žete za?adit do objednávky také po jejich vyhledání na stránce "Hledání fotografií", zde op?t platí jedno hledání=1 objednávka. ) Zatrhn?te fotky, které chcete vyrobit, a dole ozna?te volbu "za?adit do objednávky". Vytvo?í se Vám objednávkový formulá?. Zkontrolujte adresu dodání, zvolte si zp?sob dodání a platby a zvolte si typ papíru, velikost fotky a po?et kopií, p?ípadn? m?žete u jednotlivých fotek tyto údaje upravit. Odešlete objednávku, systém Vám ješt? jednou nabídne ke kontrole dodací adresu a ukáže Vám cenu objednávky. Po úsp?šném odeslání se objeví potvrzení. Zárove? Vám p?ijde e-mail s informací o cen? objednávky a variabilním symbolu pro platbu (?íslo objednávky). Stav své objednávky m?žete sledovat na www.mojefoto-online.cz, p?ihlašovací jméno a heslo je stejné jako do alba.
 • Zpět    Nahoru

  Objednání výroby papírových fotek p?i pozvání do alba pro zvané
 • Objednávku m?že odeslat jen registrovaný uživatel. Po kliknutí na link ze zvacího mailu se dostanete p?ímo na stránku alba, kde si m?žete vybrat fotky k objednání tím, že je zatrhnete a kliknete na „Vytvo?it objednávku“. V objednávce si m?žete upravit jednotlivé formáty, po?ty kopií a typ papíru. Klikn?te na „Odeslat objednávku“ a objeví se Vám registra?ní formulá?, kam zadáte své jméno a adresu pro doru?ení fotek. Po kliknutí na „Uložit údaje“ se dostanete zp?t na vaši objednávku, kterou nyní m?žete odeslat.
 • Zpět    Nahoru

  Formáty fotek
 • Nabízíme tisk opravdových fotografií kvalitní laserovou technologií - barevná fotografie jak ji znáte z Vašeho minilabu! Díky této technologii je možné dosáhnout vynikající kvality výstupu již p?i malých rozlišeních, nesrovnateln? vyšší než u tisk? termosublima?ními nebo inkoustovými tiskárnami.
  Mezi našimi standardními formáty tisku nabízíme 9x13, 10x15, 13x18, 15x21, 20x30, 30x45 cm, ostatní na doptání. Mezi podporované grafické formáty pat?í bitmapové formáty TGA, TIFF, BMP, JPG (vše v barevné palet? RGB, 24 pixel? na bod).
 • Zpět    Nahoru

  Dodací podmínky
 • Vaše fotografie budou zpracovány nejpozd?ji p?íští pracovní den po obdržení soubor? s fotografiemi.

  Zp?soby dodání:
  • poštou doporu?en?
  • poštou oby?ejn?
  • vyzvednutí na provozovn?
  • dobírka
  • kurýr PPL

  Vaše fotografie budou odeslány v p?ípad? platby dobírkou maximáln? jeden pracovní den po obdržení objednávky, v p?ípad? jiného typu platby maximáln? jeden pracovní den po obdržení platby.
  Sou?ástí zásilky je da?ový doklad a doklad o DPH.
 • Zpět    Nahoru

  Zp?sob platby
 • Zp?sob platby m?žete volit z následujících variant:
  1. V hotovosti
  2. Dobírka
 • Zpět    Nahoru

  Reklamace
 • Reklamace zboží se ?ídí p?íslušnými ustanoveními Ob?anského zákoníku.
 • Zpět    Nahoru

  Ochrana osobních dat
 • Respektujeme vaše soukromí. Údaje, které zadáváte p?i registraci, jsou informace nezbytné pro vaši identifikaci jako zákazníka. Tyto údaje nám umožní provést nezbytné ú?etní operace, vyhotovit da?ový doklad vyžadovaný ob?ma stranami, p?ípadn? identifikovat vaši platbu provedenou p?evodem.
  Vaše osobní data jsou d?v?rná a nejsou poskytována žádným subjekt?m. Vážíme si vaší d?v?ry a chráníme vaše soukromá data p?ed zneužitím.
 • Zpět    Nahoru